Xăm hình không phải là hư, mà chúng cứ bảo em như con hàng