Trúc xinh trúc mọc đầu đình, nhưng sao em vẫn một mình thèm chim