Tiền là giấy đốt là cháy, tình là phù du ngu thì bị đụ