Mây này sương này long và lanh, đố anh đoán được em ra chưa